Priėmimo tvarka

Savivaldybės sprendimu

Kur reikėtų kreiptis?
Pasirinkus įstaigą, kurioje asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo – į Socialinių paslaugų namuose skyrių).
Socialinio darbo ir Socialinių paslaugų skyrių Vilniaus miesto seniūnijose kontaktai: http://spcentras.lt/Struktura-ir-kontaktai-681.html#7
Kokius dokumentus reikės pateikti?
Seniūnijoje asmuo užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
 • Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
 • Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo, kurioje nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis.
 • Kiek reikės mokėti?
  Mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą – 80 procentų asmens pajamų, jeigu jo turto vertė yra mažesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą (turto normatyvas asmeniui – 12 kv. m. būsto naudingojo ploto) ir 100 proc. šalpos išmokos (jei asmuo tokią gauna).
  Jeigu asmens turto, turėto iki 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  Kaip toliau vyksta dokumentų tvarkymas?
 • Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).
 • Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.
 • Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).
 • Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.
 • Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.
 • Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 • Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.
 • Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.
 • Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
 • Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Departamentas apie tai turi informuoti savivaldybę.
 • Įstaigos ir asmens tarpusavio susitarimu

  Kur reikėtų kreiptis?
  Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Senjorų socialinės globos namus.
  Kokius dokumentus reikės pateikti?
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Specialiuosius poreikius patvirtinančią pažymą;
 • Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą (išskyrus asmenis, atvykusius iš užsienio valstybių);
 • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo, kurioje nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis;
 • Asmenys, atvykę iš užsienio valstybių, turi turėti medicininius dokumentus lietuvių kalba.
 • Kiek reikės mokėti?
  Mokėjimo dydis – 950 Eur per mėnesį, asmenims su sunkia negalia – 990 Eur per mėnesį.

  Turite klausimų dėl apgyvendinimo? Smulkesnę informaciją Jums suteiks socialinė darbuotoja Alma Pavlovaitė ir socialinė darbuotoja Akvilė Lopetaitė telefonu 8 5 250 2753, 8 673 25 947, el. paštu: info@ssgn.lt arba atvykus Kalvarijų g. 323, Vilnius. Mūsų darbo laikas:
  I-IV 8-16.45 val.,
  V 8-15.30 val.
  Paslaugų aprašymai: http://www.lietuva.gov.lt/lt/filtro-rezultatai-82;4.html?pr=780